Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, skujkoku meži uz osveida reljefa formām 9060, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināti mikroliegumi medņa (Tetrao urogallus) un melnā stārķa (Ciconia nigra) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538200
Administratīvais iedalījums: Balvu un Ludzas novada Krišjāņu un Salnavas pagasts​​​​​​​
Platība: 1004,49 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk