Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) 9160; staignāju meži 9080*; veci vai dabiski boreāli meži 9010*.

Teritorijā ir  konstatētās retās un aizsargājamās putnu, kukaiņu, augu, ķērpju un sēņu, un, tajā skaitā, mikroliegumu sugas. Nozīmīga teritorijas vērtība ir lielais aizsargājamo dižkoku skaits, šobrīd 75 koki (vēsturiski teritorija bijis parks, kas laika gaitā pārtapis mežā). 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538100
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Dunalkas pagasts​​​​​​​
Platība: 80,66 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk