Karte

Samērā klajš un līdzens augstais purvs, ko ietver purvains mežs. Teritorijā sastopami ES Biotopu direktīvas biotopi - neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži.

Purvs

Foto: K.Lapiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500500
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Valles pagasts.
Platība: 4 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk