Karte

Raksturīga liela ornitofaunistiskā un biotopu daudzveidība. Daudzu retu putnu sugu ligzdošanas vieta. Purvā ir nelielu ezeriņu kompleksi, kur pēc ligzdošanas un migrāciju laikā uzturas liels skaits zosu un dzērvju. Dienvidu daļā atrodas lielāks ezers, kurā novērota sudrabkaiju kolonija.

Purvs

Foto: Ieva Mārdega

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523300
Administratīvais iedalījums: Saulkrastu novads.
Platība: 1901,69 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk