Karte

Teritorijas galvenā vērtība – izcili staignāju meži, kas ir prioritārs ES nozīmes aizsargājams biotops. Teritorijā sastopami arī divi ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi - purvaini meži un veci vai dabiski boreāli meži. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta.

Koki

Foto: Sintija Balode

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533400
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Mazzalves pagasts.
Platība: 215 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk