Purvs

Foto: Anita Namatēva

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526500
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Atašienes pagasts.
Platība: 883,63 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorijas galvenās vērtības ir ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi - neskarts augstais purvs, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un distrofs ezers. No ES Putnu direktīvas sugām sastopams - rubenis, dzelteneis tārtiņš, purva tilbīte, urālpūce, vakarlēpis.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav