Elejas alejas

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490180
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Elejas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēji veci un vidējas dimensijas sasnieguši ozoli ar atsevišķu ošu, liepu un papeļu piemistrojumu. Alejā ir konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – parka vīngliemezis (Helix pomatia). Tāpat atrasta viena dabisko meža biotopu bezmugurkaulnieku indikatorsuga – sveķu platsmeceris (Platyrhinus resinosus). Turpat blakus novietotajā Elejas liepu alejā ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat Elejas ozolu alejā konstatēta īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kuras atradne ir labā stāvoklī.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: