Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010* un lakstaugiem bagāti egļu meži 9050.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Tā pat teritorijā konstatētas vairākas īpaši aizsargājams sūnu Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum), kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), klints pārzobe (Zygodon rupestris), sašaurinātā bārdlape (Barbilophozia attenuata), tamariska frulānija (Frullania tamarisci), trejdaivu bacānija (Bazzania trillobata) ķērpju asinssārtais mikoblasts (Mycoblastus sanginarius), caurumainā menegācija (Menegazzia terebrata), zvīņainā telotrēma (Thelotrema lepadinum), gludā nefroma (Nephroma laevigatum), zaļganā henotēka (Chaenotheca chlorella) un sēņu melnsvītras cietpiepe (Phellinus nigrolimitatus), lakas plakanpiepe (Ganoderma lucidum) sugas, kuru aizsardzībai veidojams mikroliegums.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ugāles pagasts
Platība: 141,46 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk