Purvs

Foto: A.Stepanova

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500300
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Daudzeses pagasts.
Platība: 4 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur sastopami sēravoti (teritorijas D daļā). Teritorijā konstatēti ar kaļķi nabadzīgi (oligotrofi) avoksnāji, kā arī īpaši aizsargājami augi - fuksa dzegužpirkstīte un skrajziedu skarene.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav