Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - ezeri ar mieturaļģu augāju 3140, eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju 3150, neskarti augstie purvi 7110*, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, kā, piemēram, teritorijā dibināts mikroliegums zivjērgļa (Pandion haliaetus) aizsardzībai. Tā pat teritorijā dibināts mikroliegums slapja priežu un bērzu meža biotopa aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538400
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Feimaņu pagasts​​​​​​​
Platība: 244,63 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk