Purvs

Foto: Alda Stepanova

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506400
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas pagasts.
Platība: 649 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Augstais purvs, kura perifērijās dominē purvains priežu mežs. Sastopami ES Biotopu direktīvas biotopi - Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smiltīm, neskarti austie purvi, veci vai dabiski boreāli meži un purvaini meži. Purvā ir vairākas minerālsalas ar jauktiem un skujkoku mežiem. No ES Putnu direktīvas sugām konstatēts - zivjērglis, ķīķis, mazais ērglis, mednis, dzeltenais tārtiņš, kuitala, vakarlēpis, pelēkā dzilna, dzērve u.c.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav