Karte

Augstais purvs, kura perifērijās dominē purvains priežu mežs. Sastopami ES Biotopu direktīvas biotopi - Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smiltīm, neskarti austie purvi, veci vai dabiski boreāli meži un purvaini meži. Purvā ir vairākas minerālsalas ar jauktiem un skujkoku mežiem.

No ES Putnu direktīvas sugām konstatēts - zivjērglis, ķīķis, mazais ērglis, mednis, dzeltenais tārtiņš, kuitala, vakarlēpis, pelēkā dzilna, dzērve u.c.

Purvs
Gargrodes purvs. Foto Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506400
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Salas pagasts.
Platība: 649,52 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk