Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, purvainie meži 91D0*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Tā pat teritorijā izveidots mikroliegums medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai. Teritorijā konstatēts rets un aizsargājams ķērpis - asinssārtais mikoblasts (Mycoblastus sanguinarius), kura aizsardzībai veidojams mikroliegums, kā arī mikrolieguma suga - grīņa sārtene (Erica tetracilis).

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538600
Administratīvais iedalījums: XXXXXX novads
Platība: 138,58  ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk