Grancovas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490090
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Kalupes pagasts
Stādīšanas gads: vecākās liepas stādītas Katrīnas II laikā

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug ļoti dažādu dimensiju un vecuma platlapji – galvenokārt liepas. Alejas vecumstruktūra ir heterogēna, sastopamas gan jaunas, gan vidēji vecas, gan ļoti vecas liepas. Papildus dobumainajiem kokiem atzīmēti bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, lielu dimensiju stumbru daļas), koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem, koki ar sabiedrisko plēvspārņu ligzdām, sulojoši koki. Inventarizācijas laikā konstatēta viena dabisko meža biotopu bezmugurkaulnieku indikatorsuga – lielais asmalis (Peltis grosa). Tāpat alejā konstatētas 3 īpaši aizsargājamās ķērpju sugas – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un liepu parmelīna (Parmelina tiliacea). Liepu parmelīna konstatēta tikai divās no 59 aizsargājamām alejām, tāpēc šī atradne vērtējama kā īpaši nozīmīga..

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: