Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatēta reta un īpaši aizsargājama sūnu suga -  kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538700
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts​​​​​​​
Platība: 448,17 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk