Iecavas alejas

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490530
Administratīvais iedalījums: Iecavas novads
Stādīšanas gads: 19.gs, pieder pie Iecavas muižas apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejas pirmajā posmā stādīti ozoli, kas sasnieguši lielas dimensijas un vietām kokos vērojami dobumi. Otrs posms veidots no vidēju dimensiju liepām. Alejas inventarizācijas laikā konstatēta aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus). Tāpat liepu alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un bālā sklerofora (Sclerophora pallida), savukārt ozolu alejā sastopama kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala). Visas atradnes ir salīdzinoši bagātīgas, no kurām lielākā daļa ir labā stāvoklī.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: