Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju 3150, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas 6270*, neskarti augstie purvi 7110*, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, veci jaukti platlapju meži 9020*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, nogāžu un gravu meži 9180*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un lapieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes un Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) potenciālā dzīvotnes teritorija. Teritorijā konstatēta reta un īpaši aizsargājama sūnu suga -  kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539000
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Sausnējas pagasts​​​​​​​
Platība: 144,32 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk