Ezers

Foto: Ivars Leščinskis

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510200
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Istras pagasts.
Platība: 330,9ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Nozīmīga eitrofa ezera aizsardzības teritorija. Ezeru ietver skujkoku un lapkoku meži, kā arī dažādi aizsargājami pļavu biotopi. No ES Biotopu direktīvas aizsargājamiem biotopiem sastopami - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, staignāju meži, Veci jaukti platlapju meži, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, Veci vai dabiski boreāli meži.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav