Karte

Nozīmīga eitrofa ezera aizsardzības teritorija. Ezeru ietver skujkoku un lapkoku meži, kā arī dažādi aizsargājami pļavu biotopi. No ES Biotopu direktīvas aizsargājamiem biotopiem sastopami - eitrofi ezeri ar iegrimušu ūdensaugu un peldaugu augāju, staignāju meži, Veci jaukti platlapju meži, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, Veci vai dabiski boreāli meži.

Ezers
Foto: Ivars Leščinskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510200
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Istras pagasts.
Platība: 330,9ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk