Jaungulbenes ozolu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Jaungulbenes pagasts
Stādīšanas gads: 1878., pieder pie Jaungulbenes muižas apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēji veci un vidējas dimensijas sasnieguši ozoli, piemistrojumā – atsevišķi oši. Inventarizācijas laikā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus). Tāpat šajā alejā konstatēta potenciāla lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotne, jo sastopami dobumaini platlapji. Inventarizācijas laikā alejā novērtoa viena īpaši aizsargājamas ķērpju sugas bālās skleroforas (Sclerophora pallida) atradne, kas atzīmēta uz diviem alejā augošiem ošiem.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: