Jaunsmiltenes aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490440
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Blomes pagasts
Stādīšanas gads: -, pieder pie Jaunsmiltenes pusmuižas apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug galvenokārt bioloģiski veci, slaidu dimensiju, samērā blīvi stādīti platlapju koki – ozoli, liepas un oši. Aleja ir tipiska lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotne, jo alejā ir sastopami bioloģiski veci, kopumā 12 dobumaini platlapju koki. Papildus atzīmēti bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – daudz atmirušās koksnes lielu dimensiju zaru formātā. Pieejami sulojoši koki, koki ar atsegtu koksni, koki ar sabiedrisko plēvspārņu ligzdām, koki ar sēņu augļķermeņiem. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājamā ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: