Dabas daudzveidība Projekti
Sēņu ekspertu seminārs

Projekta LIFE FOR SPECIES organizētajā reto sēņu seminārā Latvijas Universitātes pārstāvji stāstīja par dažādu reto cepurīšu un koksnes sēņu atpazīšanu un noteikšanu. Lai sekmētu tēmas apguvi, klātesošie eksperti sākotnēji iegūtās teorētiskās zināšanas pārbaudīja arī praktiskajās nodarbībās dabiskos meža biotopos Gaujas Nacionālajā parkā. Parka nogāžu un boreālajos mežos tika apskatītas vairākas retas sugas, piemēram, melnsvītras cietpiepe, melnējošā cietpore, košā zeltpore, kokvilnas antrodija u.c. Savukārt iekštelpu nodarbībās zemeszvaigžņu apguvei tikai izmantota arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja kolekcija.

Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE FOR SPECIES koordinators Jēkabs Dzenis norāda: “Daudzas koksnes un cepurīšu sēnes ir nozīmīgi dabiskas un ilglaicīgas meža vides indikatori, kas tādējādi ir īpaši svarīgas mežu biotopu ekspertu ikdienas darbā. Taču daudzu šo sugu konstatēšana un noteikšana ir ļoti komplicēta, līdz ar to seminārs deva lielisku iespēju sēņu un meža biotopu ekspertiem mācīties no Latvijas vadošajām mikoloģēm un dalīties ar savu pieredzi reto sugu meklēšanā un noteikšanā.”

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansets projekts, kuru līdz 2024. gada beigām īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Plašāk par projektu: www.lifeforspecies.lu.lv.

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda