LIFE FOR SPECIES seminārs

27. februārī vairāk nekā 70 dabas aizsardzības speciālisti pulcējās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE FOR SPECIES rīkotajā seminārā par putnu aizsardzības aktualitātēm.

Seminārs tika organizēts, lai celtu gan sertificēto putnu aizsardzības ekspertu, gan par dabas aizsardzību atbildīgo valsts iestāžu speciālistu zināšanas un vienotu izpratni par putnu aizsardzības aktulitātēm, un veicinātu savstarpējo sadarbību. Tā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas aizsardzības departamenta direkore Gita Strode skaidroja prioritāšu noteikšanu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanai un ieviešanai, savukārt DAP Kurzemes reģionālās administrācijas eksperts Kristaps Vilks rosināja diskusiju par risinājumiem ekspertu atzinumu kvalitātes celšanai. Savukārt Anete Pošiva-Bunkovska un Gaidis Grandāns (SIA ELLE) iepazīstināja ar DAP pasūtījumā topošajām vadlīnijām meža autoceļu un meža meliorācijas sistēmu ietekmes izvērtēšanai. 

Lai uzlabotu mežā ligzdojošo putnu mikroliegumu veidošanas procesu, Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas pārstāve Daina Liepiņa un Latvijas Dabas fonda putnu eksperts Jānis Ķuze savās prezentācijās iepazīstināja ar pieredzi un izaicinājumiem mikroliegumu izveides procesā sākot no lauka apsekojumiem līdz lēmuma pieņemšanai. Savukārt DAP projekta LIFE REEF un Latvijas Ornitoloģijas biedrības putnu eksperts Pēteris Daknis iepazīstināja ar ūpju telemetrijas pētījuma rezultātiem, aktualizējot nepieciešamību noteikt ilgāku sezonālo liegumu jaunaudžu kopšanai ūpju aizsardzībai veidotajos mikroliegumos un to buferzonās.

Nozīmīga loma putnu aizsardzības pasākumu plānošanā un ietekmju vērtēšanā ir monitoringa rezultātiem, līdz ar to Latvijas Ornitoloģijas biedrības un projekta LIFE FOR SPECIES eksperts Andris Avotiņš iepazīstināja ar plēsīgo putnu monitoringa sistēmu un tā rezultātiem, savukārt Jānis Donis no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava prezentēja jaunākos analīzes rezultātus par saimnieciskās darbības ietekmi uz melnā stārķa ligzdošanas sekmēm. Monitoringa rezultāti bija nozīmīgi arī Projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros veidojot piedāvājumu aizsargājamo sugu saraksta pārskatīšanai, ar ko semināra dalībniekus iepazīstināja Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis Viesturs Ķerus. Semināra turpinājumā DAP Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa rosināja diskusiju par pieaugošo aktīvās atpūtas un tūrsima ietekmi uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vērtībām t.sk. purvos ligzdojošajiem putniem.

Projekts LIFE FOR SPECIES jeb “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” ir Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansēts projekts, kuru īsteno Pārvalde kopā ar projekta vadošo partneri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu, kā arī Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Vairāk par projektu lasiet: www.lifeforspecies.lu.lv

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda