Projekti
Darbinieki biotopu mācībās

Laikā no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 22. decembrim Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) īstenoja projektu ar mērķi celt DAP darbinieku kvalifikāciju, organizējot apmācības par dažādām pamatdarbības tēmām, paaugstinot veicamo pienākumu kapacitātes un sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.

Apmācībās kopumā piedalījās un savu profesionālo kompetenci paaugstināja 167 Dabas aizsardzības pārvaldes, 14 Latvijas Nacionālā dabas muzeja un astoņi Nacionālā botāniskā dārza darbinieki.

Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem bija iespēja uzlabot zināšanas un prasmes pedagoģiskajā darbībā, lai pilnveidotu dabas izglītības centru speciālistu zināšanas pedagoģijas jautājumos. Pedagoģisko apmācību rezultātā dalībniekiem tika piešķirti sertifikāti par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

DAP darbinieki pilnveidoja zināšanas administratīvo un administratīvo pārkāpumu tiesību piemērošanā un praktiskajā pielietošanā, kas maksimāli pietuvināts Dabas aizsardzības pārvaldes darbības specifikai. Administratīvo un administratīvo pārkāpumu tiesību apmācību laikā dalībnieki saņēma gan teorētiskas zināšanas no jomas ekspertiem, gan tika sagatavotas rekomendācijas DAP darba kvalitātes uzlabošanai, veicot izdoto administratīvo aktu, lēmumu u.c. izvērtējumu.

Sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas mācības paaugstināja darbinieku kvalifikāciju sugu un biotopu atpazīšanā, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošanā. Sugu un biotopu aizsardzības jomā notika praktisko apmācību cikls dabā un apjomīgs teorētisko lekciju cikls.

Paaugstināts darbinieku zināšanu līmenis ArcGIS lietotņu izmantošanā, kas uzlabos darba efektivitāti un ātrumu. ArcGIS lietotņu izmantošanas apmācību laikā darbinieki apguva prasmes darbā ar ArcGIS Field Maps un Quickcapture, Instant Apps un ArcGIS Story Maps, AppBuilder, Experience Builder lietotņu konstruktoriem u.c., kuri jau šobrīd tiek izmantoti darba pienākumu veikšanai.

ArcGIS Pro apmācības. ArcGIS Pro Essential Workflows apmācības sekmēs programmatūras izmantošanu reģionālo administrāciju līmenī, palielinot to darbinieku skaitu reģionos, kuri pratīs strādāt ar GIS, tādējādi paaugstinot darbu kapacitāti.

Tādu kursu kā Komunikācijas un attālinātās saziņas prasmju pilnveidošana, Publiskās runas pamati, Lietišķā rakstu valoda, Stresa menedžmenta un profesionālās izdegšana, Konfliktsituāciju risināšana darba vidē apguve paaugstinās dalībnieku profesionālās iemaņas komunikācijā un attālinātajā saziņā, uzlabos savstarpējās komunikācijas prasmes, kā arī komunikāciju ārējā telpā (komunikācija ar klientu; uzstāšanās auditorijas priekšā (klātienē un attālināti). Visa veida mācības komunikācijas jomā ļāva iegūt jaunas zināšanas par to, kā komunicēt klātienē un attālināti, kā publiski uzstāties un uzlabot rakstisko komunikāciju. Apmācības par stresa menedžmentu un konfliktsituāciju risināšanu darba vidē darbiniekiem sniedza zināšanas par stresa cēloņiem un izpausmēm, prasmes emocionālās spriedzes mazināšanai, kā arī iemaņas, kā pilnveidot konfliktu risināšanas spējas. Iekšējās komunikācijas pilnveides apmācības ļaus veidot ciešāku un saliedētāku komandu, veicinās spēju sadarboties.

Pilnveidotas darbinieku iemaņas saimniecisko darbu veikšanai ar krūmgriezi un motorzāģi un drošības prasību ievērošanai, kā arī zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā. Apgūtās krūmgrieža un motorzāģa izmantošanas prasmes, kā arī pirmās palīdzības kursi noderēs darba pienākumu pildīšanai un drošības prasību ievērošanai.

Microsoft Office 365 rīku (Outlook, Teams, OneDrive/SharePoint, Planner) izmantošana uzlabos projektu pārvaldību un dokumentu aprites sistēmu DAP, ļaus efektīvāk organizēt projektu pārvaldību e-vidē.
Apmācību dalībnieki novērtēja, ka darba procesa organizēšanā un arī ikdienas dzīvē noderēs apmācībās apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī izteica vēlmi līdzīga veida mācību organizēšanai nākotnē, lai darbā sasniegtie rezultāti kļūtu vēl kvalitatīvāki, kā arī uzlabotos savstarpējā komunikācija un komandas saliedētība.

 

attels

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) Valsts budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti”. Projekta Reģ.Nr.1-08/216/2020. Finansējumu 52 882,00 EUR.