2020
Foto: Andris Soms
Eiropas Savienības LIFE programmas šī gada apbalvošanas ceremonijā apbalvojumu kā visaugstāk novērtētais  jaunais projekts saņēma Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) sagatavotais un īstenotais projekts jūras aizsargājamo teritoriju attīstībai “LIFE REEF”, kura īstenošana uzsākta šogad rudenī.
 
Turpmāko piecu gadu laikā LIFE REEF projekts Dabas aizsardzības pārvaldes vadībā, iesaistot vēl divus partnerus, koncentrēsies uz jūras resursu visaptverošas aizsardzības sistēmas izveidi, sagatavojot kritērijus jūras biotopu novērtēšanai un uzlabojot monitoringa metodiku jūras aizsargājamo biotopu un sugu novērtēšanai.
 
Plānots sniegt priekšlikumus jaunu aizsargājamo jūras teritoriju izveidei un iekļaušanai Natura 2000 tīklā, kā arī izstrādāt zinātniski pamatotu piekrastes zvejas pārvaldības plānu, paredzot priekšlikumus jūras putnu un zīdītāju piezvejas mazināšanai. Tāpat projekts paredz izstrādāt vienotu apsaimniekošanas plānu visām esošajām un arī no jauna izveidotajām jūras aizsargājamām teritorijām, izvērtējot arī jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu iespējas.
 
Lai rūpētos par jutīgo jūras biotopu saglabāšanu, Latvijā kopš 2010. gada ir izveidotas septiņas aizsargājamās jūras teritorijas – “Ainaži-Salacgrīva”, “Akmensrags”, “Irbes šaurums”, “Nida-Pērkone”, “Rīgas līča rietumu piekraste”, “Selga uz rietumiem no Tūjas” un  “Vitrupe-Tūja”. To veidošanas mērķis ir nodrošināt aizsardzību īpaši aizsargājamo biotopu un sugu dzīvotnēm, kā arī migrējošo putnu barošanās un ziemošanas vietām.
 
Projektu “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Tā kopējais budžets ir 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, savukārt 40 % -  Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri.
 
Pārvalde patlaban īsteno vairākus ES LIFE programmas atbalstītus projektus, tajā skaitā integrēto projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija”, kā arī projektu “Apdraudētās sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas, iespējas, informācija un izpratne”, kas  turpmākos četrus gadus veltīs, lai pārskatītu nacionālo tiesisko regulējumu attiecībā uz aizsargājamām sugām un ar tām saistītajām Eiropas nozīmes dzīvotnēm.
 
Šo visu LIFE projektu ieviešana sekmēs Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021. - 2027.gadam noteiktā rīcības virziena “Daba un vide – “Zaļais kurss”” mērķu sasniegšana, kā arī atbalstīs šī gada maijā Eiropas Komisijas pieņemtās “Eiropas Savienības Biodaudzveidības stratēģijas “Atgriezīsim savā dzīvē dabu” īstenošanu. Tieši bioloģiskās daudzveidības un labi funkcionējošu ekosistēmu aizsargāšana un atjaunošana noteikta kā iedarbīgākais veids, kā vairot cilvēka spēju novērst jaunu slimību rašanās un izplatīšanās riskus. Investīcijām dabas aizsardzībā un atjaunošanā būs izšķirošā loma Eiropas ekonomikas atlabšanā pēc Covid-19 krīzes un jaunās ekonomikas virzītājspēkam jākļūst Eiropas zaļajam kursam, kur ekonomika kalpo cilvēkam un sabiedrībai un atdod dabai vairāk, nekā no tās paņem.