Sējas zosis lidojumā. Foto: Andris Soms

Saņemot Ministru kabineta piešķirto papildu finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā izmaksājusi lauksaimniekiem visas kompensācijas par 2020. gadā nemedījamo putnu un zvēru nodarītajiem zaudējumiem.

Kopumā 2020.gadā Pārvalde pieņēma 116 lēmumus par nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem par kopējo summu 777 179 EUR. No šiem lēmumiem  63 ir par migrējošo putnu nodarītajiem postījumiem augkopībai (375 817 EUR), 33 lēmumi pieņemti par putnu un ūdru nodarītajiem postījumiem akvakultūrai (384 244 EUR), bet 20 lēmumi pieņemti par lāču nodarītajiem postījumiem biškopībā – kopējā summa 17 118 EUR.

Pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns norāda, ka pateicoties Pārvaldes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir izdevies atrisināt jau gadiem ieilgušu problēmu. Ņemot vērā, ka 2019. gadā nemedījamo putnu un dzīvnieku nodarītie postījumi un attiecīgi aprēķinātās kompensācijas daudzkārt pārsniedza attiecīgajā gadā piešķirto finansējumu, tad zaudējumu segšanai tika daļēji izlietots arī 2020.gada kompensācijām paredzētais finansējums.

Līdz ar to 2020.gadā nemedījamo putnu un dzīvnieku radīto zaudējumu kompensēšanai finansējuma vairs nepietika, un Pārvalde  lūdza Ministru kabinetu atvēlēt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.   2020.gada decembrī, pamatojoties uz Pārvaldes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu tika piešķirti vēl papildus 74 441 EUR.

Līdz ar to gada nogalē un šī gada sākumā pabeigta kompensāciju izmaksa par 2020. gadā pieņemtajiem lēmumiem par postījumiem un ir izmaksātas visas aprēķinātās kompensācijas.

Augkopības nozarē tradicionāli visvairāk postījumi konstatēti Latgales reģionā, īpaši Lubāna ezera apkaimē, kas ir īpaši nozīmīga migrējošo putnu atpūtas un barošanās vieta. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no postītās kultūras un postījumu platības. Izmaksāto kompensāciju apmērs 2020.gadā bija robežās no 273 līdz 536 EUR  par hektāru. Visvairāk postītās kultūras bija ziemas kvieši, zirņi un lauka pupas.

Kopumā 2020.gadā pieteikumu un lēmumu skaits par augkopībai nodarītajiem postījumiem bija vairākkārt mazāks nekā 2019.gadā. Tas daļēji var būt saistīts ar to, ka pērn migrējošie putni laika apstākļu un citu faktoru ietekmē Latvijā uzturējās īsāku laika periodu.

Akvakultūras nozarē visvairāk kompensāciju pieteikumi saņemti Latgales un Kurzemes reģionā. Izmaksājamo kompensāciju apmērs bija lielāks nekā 2019.gadā, ņemot vērā, ka daļai no akvakultūras saimniecībām atkal kļuva pieejams de minimis atbalsta apjoms (30 000 euro trīs fiskālo gadu periodā).

Biškopības nozarē postījumi konstatēti Vidzemes un Latgales reģionā. Pieteikumu un pieņemto lēmumu skaits bija līdzīgs 2019.gada rādītājiem.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā Dabas aizsardzības pārvalde pirmo reizi zemnieku saimniecībām izsniedza atļaujas zosu limitētai ieguvei. No kopumā pieejamajām atļaujām 140 saimniecībām 1000 zosu ieguvei tika saņemta informācija tikai par apmēram 40 nomedītām zosīm.