Kompensācijas
Jūras krauklis

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) lauksaimniekiem pagājušajā gadā par nemedījamo dzīvnieku nodarīto kaitējumu sējumu platībās, zivju dīķos un bišu dravās kompensācijās no valsts budžeta izmaksājusi vairāk nekā 830 tūkstošus eiro.

  • Pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs atzīmē: “Kompensāciju izmaksa par saimnieciskajai darbībai nodarītajiem zaudējumiem ir viens no mehānismiem, kā veicināt zemes īpašnieku atbalstošu attieksmi pret dabai draudzīgu saimniekošanu. Tā vienlaicīgi ir gan pateicība, gan godīga attieksme no valsts puses pret zemes īpašniekiem, kas palīdz īstenot vides un dabas aizsardzības mērķus.”

Kopumā par nemedījamo dzīvnieku nodarīto kaitējumu augkopībā pieņemti 11 lēmumi un kompensācijās izmaksāts vairāk nekā 131 tūkstotis eiro. Par akvakultūrai nodarīto kaitējumu saņemti 22 pieteikumi, kompensācijas apmērs – 687 tūkstoši eiro, bet divi pieteikumi vēl ir izskatīšanā. Savukārt par lāču postījumiem bišu dravās pārvalde saņēma 12 pieteikumus un kompensācijās izmaksāja teju 13 tūkstošus eiro.

Galvenās putnu sugas, kuras nodarīja postījumus augkopībai 2023. gadā bija zosis, dzērves un krauķi. Vislielākais kompensāciju apjoms izmaksāts par gārņu, ķīru, jūras kraukļu, zivju ērgļu un jūras ērgļu, kā arī ūdru nodarītajiem postījumiem akvakultūrai. Jau trešo sezonu akvakultūrai radītos zaudējumus aprēķina atbilstoši jaunajai kārtībai, un dati liecina, ka akvakultūras nozarē nozīmīgākos postījumus pastrādā ūdri.   

Pērn 20 pieteikumi noraidīti. Biežākie atteikumu iemesli saistīti ar pieteicēju neprecīzi iesniegtajiem putnu uzskaites datiem vai faktu, ka nodarītie postījumi nav būtiski un nesasniedz normatīvajos aktos noteikto minimumu, lai saņemtu kompensācijas.

Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās teritorijās pagājušajā gadā saņemti 15 pieteikumi un izmaksāti nepilni deviņi tūkstoši eiro, viens pieteikums vēl ir izskatīšanā.

Zemes īpašnieks vai lietotājs ir tiesīgs saņemt no  pārvaldes kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem augkopības, akvakultūras, lopkopības vai biškopības nozarē. Lai varētu saņemt kompensāciju, zemes īpašniekam vai lietotājam postījumu vietā ir jāveic aizsardzības pasākumi postījumu novēršanai, kā arī nodarīto zaudējumu apmēram jāpārsniedz vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu par nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem atrodama pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļā Pakalpojumi - Kompensācijas.