IADT plānošana

Apkopoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauju rezultāti. Aptaujas tika organizētas, lai noskaidrotu, kādus uzlabojumus nepieciešams ieviest plānu izstrādes procesā, lai padarītu tos efektīvākus sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā, elastīgākus un lietotājam draudzīgākus.

Vienas aptaujas mērķgrupa bija plānu izstrādātāji, eksperti, uzraudzības grupu locekļi un citi jomas profesionāļi, savukārt otra aptauja noskaidroja pašvaldību viedokļus.

Aptaujas sagatavoja LIFE integrētā projekta LatViaNature eksperti no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vidzemes augstskolas. Dabas aizsardzības plānu mērķis ir dabas vērtību saglabāšana. To izstrādes laikā tiek izplānotas un saskaņotas rīcības starp dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, teritoriju attīstības un citām interesēm. Aptaujās iegūtie rezultāti ļaus pārskatīt pašreizējo dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes procedūru, pilnveidot procesu un izstrādāt mūsdienīgu, efektīvu pieeju.

Aptaujā noskaidrots, ka svarīgāka par plānu izstrādi ir to ieviešana, plānotie apsaimniekošanas pasākumi vairāk jāsaista ar mērķiem un nepieciešams uzraudzīt ne tikai plānu izstrādi, bet arī to ieviešanu. Rosināts vienkāršot plānu izstrādes procedūru, lai mazinātu formalitātes un administratīvās izmaksas, veicinot reālu līdzdarbošanos. Savukārt pašvaldību vērtējumā plāns ir nozīmīgs teritorijas attīstības plānošanā un tās vēlas tikt iesaistītas plāna ieviešanā, vienlaikus atzīmējot, ka trūkst kapacitātes plānā paredzēto rīcību ieviešanai, kā arī pietiekamu finanšu resursu.

Tika saņemti vērtīgi priekšlikumi un risinājumi, kas tālāk tiks izmantoti, lai sagatavotu mūsdienīgu un efektīvu dabas aizsardzības plāna ietvaru. LIFE-IP LatViaNature projekta laikā jaunais ietvars tiks testēts vismaz divu plānu izstrādē 2023.–2025. gadā. Šo testu rezultāti ļaus pilnveidot tiesisko regulējumu, kas nosaka dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes procesu.

Ar pilnu pārskatu par aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties projekta LatvViaNature interneta vietnē.