Normatīvie akti
Sarma

Šā gada 21. novembrī Ministru kabinetā pieņemti jaunie noteikumi Nr. 674 “Noteikumi par dabas liegumiem” (Noteikumi). Noteikumu projektu virzīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un tas tika sagatavots, lai daļēji novērstu Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru Nr. 2019/2304 par Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) saistību neizpildi – veidojot jaunas Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

Jaunie Noteikumi paredz: noteikt 74 jaunus dabas liegumus un paplašināt sešus esošus dabas liegumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam un aktualizēt visu dabas liegumu kartogrāfisko materiālu atbilstoši mūsdienu kartogrāfijas prasībām.

Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotajiem priekšlikumiem, tiek veidoti 74 jauni dabas liegumi:

 1.  Aizkraukles novadā - Lobes ezera meži, Iecavas paliene, Jūgupes meži, Krācējgrāvja staignāju meži, Ellītes purvs (paplašinājums);
 2. Alūksnes novadā - Sāmaņu pūrs, Vorožas upes meži;
 3.  Augšdaugavas novadā - Līdumu mežs, Viesītes meži;
 4.  Balvu novadā - Bolupes palienes meži, Pērtupes meži, Viricas upes meži, Dūkšupes meži;
 5.  Bauskas novadā - Birzes purvi, Iecavas staignāju meži, Iecavas paliene
 6.  Cēsu novadā - Asaru ezers, Amatas staignāju meži, Augštupītes meži;
 7. Dienvidkurzemes novadā - Bārtas meži, Celmu ezera meži, Dunalkas meži, Pūļa purvs, Rucavas staignāju meži;
 8.  Dobeles novadā - Dravnieku meži, Gardenes meži, Miltiņu platlapju meži;
 9. Gulbenes novadā - Audulītes staignāju meži, Pededzes staignāju meži, Vidagas upes meži, Vijatas meži;
 10. Jelgavas novadā - Sodzera meži, Skursteņu platlapju meži, Kaigu purvs (paplašinājums);
 11. Jēkabpils novadā - Krustceļu meži, Mežmalu meži, Viesītes meži;
 12. Kuldīgas novadā - Grīdnieku tīrelis, Mazupes meži, Skudru tīrelis, Sniķera dīķa meži, Ponakstes upes meži, Pasilciema meži;
 13. Limbažu novadā - Korģes meži, Kroģes staignāju meži, Soģupes meži, Augstroze (paplašinājums), Maizezers (paplašinājums);
 14.  Ludzas novadā - Dūkšupes meži, Istras staignāju meži, Ladas upes staignāju meži, Strodu strauta staignāju meži, Zaborovjes ezera purvs un meži, Zilupes meži;
 15. Madonas novadā - Ilzina un Zosina ezeru meži, Davelnīša ezera meži;
 16. Ogres novadā - Vedzes meži, Plaužu ezera meži, Pečoru ezera meži, Skolasupes meži, Pilskalnu meži;
 17. Preiļu novads - Mazā Kurtoša meži, Sekstu ezers un meži;
 18. Rēzeknes novadā - Gadrinkas ezera meži;
 19. Ropažu novadā - Ķivuļurga, Tumšupes meži;
 20. Siguldas novadā - Mazās Juglas meži, Linezers (paplašinājums);
 21. Talsu novadā - Jūrenvalka meži, Kaļķciema meži, Medņu kalni, Mērsraga meži, Briežezera meži;
 22. Valkas novadā - Purgailes upes meži; 
 23. Valmieras novadā - Augsto kalnu meži, Salacas upes meži, Vidusburtnieks (paplašinājums);
 24. Varakļānu novadā - Murmastienes staignāju meži; 
 25. Ventspils novadā - Akmeņdziru staignāji, Elkšķenes meži, Gārzdes strauta meži, Ostupes meži, Pasilciema meži, Priedulāju mežs.

Līdz ar jauno Noteikumu pieņemšanu, spēku zaudē Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem”. Jaunie Noteikumi sagatavoti, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 14. punktu grozījumu esošiem noteikumiem nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, bet šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. 

Ikviens interesents ar jaunajiem Noteikumiem var iepazīties interneta vietnē likumi.lv. Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā dabas datu portālā “Ozols”  publiskotas ar Noteikumiem pieņemtās Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas.