2017


Lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības palielināšanos Rāznas Nacionālajā parka mežos Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvaldes) īpašumos, šogad paveikta virkne pasākumu, kas palīdzēs mežiem kļūt dabiskākiem un tajos vairoties dāžādām augu un dzīvnieku sugām.

Laika posmā no marta līdz decembrim projekta “Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās” ietvaros Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 12 hektāru platībā vairākos izveidoti no kokiem brīvi atvērumi, samazinot egļu biezību un atbrīvojot augšanas telpu platlapju sugu jaunajiem kociņiem – liepiņām un ozoliņiem.

Tāpat egļu audzēs izcirsti konkurējošie koki un krūmi. Mirušās koksnes daudzuma palielināšanai audzēs atstātas atsevišķas izzāģēto koku daļas. 

Prognozējams, ka izveidotajos parauglaukumos palielinoties apgaismojumam veidosies labvēlīgi apstākļi zemsedzes augu seguma pieaugumam, dažāda vecuma audzes un dabiskajiem meža biotopiem līdzvērtīgu struktūru attīstībai, kā arī ilgtermiņā mazināsies kontrasts starp dažādas izcelsmes un bioloģiskās vērtības mežaudžu izvietojumu konkrētajā teritorijā.

Lai novērtētu veikto darbu efektivitāti un plānotu turpmākos apsaimniekošanas pasākumus, veģetācijas periodā tiks uzsākts apsaimniekoto mežaudžu monitorings.