Ūpja mazulis. Foto: Vilnis Skuja. DAP
Ūpja mazulis. Foto: Vilnis Skuja. DAP

Būtiska sabiedrības daļa atzīst, ka ir slikti informēta par apdraudētajām sugām un sugu aizsardzības pasākumiem, vienlaikus norādot, ka sugu izzušana ir nopietna Latvijas problēma. 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem atzīst, ka sabiedrība ir vairāk jāinformē par sugu aizsardzības nozīmi, liecina LIFE FOR SPECIES projekta veiktā aptauja.

LIFE projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros tika veikta socioloģiskā aptauja ar mērķi noskaidrot Latvijas sabiedrības informētību par sugu aizsardzību. Aptauja veikta sadarbībā ar tirgus un sociālo pētījumu centru “Latvijas fakti” 2021. gada vasarā visā Latvijā, aptaujājot vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Aptaujā atklājies, ka liela sabiedrības daļa (vairāk kā 70% aptaujāto) savu zināšanu līmeni un informētību par apdraudētajām sugām un pasākumiem, kas veicami sugu aizsardzībai, vērtēja kā sliktu vai diezgan sliktu.

Projekta vadītāja Gunta Čekstere komentē:

“Šī aptauja un tās rezultāti ir ļoti vērtīgi ne vien projekta ieviešanai, bet arī plānojot un ieviešot dažādus pasākumus apdraudēto sugu saglabāšanai un sabiedrības informēšanai. Jāuzsver, ka šī aptauja ir īpaša, jo veikta atbilstoši socioloģisko pētījumu labās prakses standartiem, palīdzot labāk izprast  sabiedrības viedokli dažādos ar sugu aizsardzību saistītos jautājumos. Aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka projektam LIFE FOR SPECIES, kā arī dažādām dabas aizsardzības organizācijām un institūcijām paveras vēl plašāks darba lauks informēšanā par sugu aizsardzības jautājumiem. Aizsargāt var tikai to, ko esi iepazinis.”

Absolūts vairākums jeb 90% respondentu atzina, ka sabiedrība vairāk jāinformē par sugu aizsardzības nozīmi, apliecinot projekta LIFE FOR SPECIES nepieciešamību, aktualizējot īpaši aizsargājamo sugu sarakstu un veidojot jaunu Latvijas Sarkanās grāmatas izdevumu. Vienlaikus, sabiedrības vairākums (virs 80%) piekrita apgalvojumiem, ka bioloģiskā daudzveidība ir arī Latvijas kultūras daļa un bagātība, uz to balstās mūsu labklājība un veselība, kā arī bioloģiskā daudzveidība ir svarīga mūsu ilgtermiņa ekonomiskajai attīstībai.

Aptaujā iegūtie dati apliecina, ka Latvijas Sarkanā grāmata ir populārs zīmols – par to ir dzirdējuši vairāk kā 80% aptaujāto, pie tam – 4% no respondentiem šis izdevums ir mājās.

“Sabiedrība ir pieradusi, ka informāciju par retajām un apdraudētajām sugām jāmeklē tieši Sarkanajā grāmatā. Šis izdevums gadu gaitā ieguvis cilvēku uzticību. Nozīmīgi, ka projekta ietvaros top aktualizēta Sarkanās Grāmatas versija, turklāt, tā būs pieejama arī internetā” atzīst projekta LIFE FOR SPECIES bezmugurkaulnieku sugu grupas vadītājs, entomologs Dmitrijs Teļnovs.

Sabiedrībā valda uzskats jeb 62% respondentu pauda viedokli, ka iespējamā sugu izmiršana ir nopietna problēma Latvijai. Vairāk kā trešdaļa respondentu atzina, ka sugu izmiršana un dabas noplicināšana viņus jau personiski ietekmē vai ietekmēs nākotnē, savukārt vēl 45 % norādīja, ka tā ietekmēs nākamās paaudzes.

Aptaujātie izteica plašu atbalstu dažādām sugu aizsardzības aktivitātēm, piemēram, plānojot jaunu infrastruktūru, jāņem vērā aizsargājamo sugu vajadzības un jāveicina dabai draudzīga mežsaimniecība, lauksaimniecība un uzņēmējdarbība, nodrošinot, ka šajās nozarēs ieguldītie valsts un ES līdzekļi nenodara kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai.

Plašāk ar pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties projekta LIFE FOR SPECIES mājas lapā

Pētījuma "Sabiedrības informētība un priekšstati par sugu aizsardzību Latvijā" rezultāti >>>

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz projektu obligāta.

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā.

Projekta LIFE FOR SPECIES logo rinda

 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne”
(projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūrai nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi. LIFE programma Latvijā darbojas kopš 2001.gada un ar tās atbalstu ir realizēti vairāk nekā 50 projekti.