2017Pagājušajā nedēļā dabas liegumā “Daugava pie Kaibalas” Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori sadarbībā ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles daļas vecāko inspektoru un makšķernieku biedrības “Daugava” pārstāvi izvietoja dabā zīmes sezonas lieguma teritorijām. Šādas teritorijas nepieciešamas, lai saglabātu un palielinātu teritorijas ornitoloģisko nozīmi un caurceļojošiem un ligzdojošiem ūdensputniem nodrošinātu netraucētas atpūtas un ligzdošanas iespējas, ūdensputniem nozīmīgākajās seklūdens teritorijās nepieciešams samazināt traucējuma faktoru.

Saskaņā ar 2009. gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.668 Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumiem sezonas liegumu teritorijās visu gadu aizliegts pārvietoties ar jebkādiem motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem ar ieslēgtu motoru. Savukārt 1.sezonas lieguma teritorijā cilvēkiem aizliegts uzturēties katru gadu no ledus izkušanas vai no 1.marta (bezledus periodā) līdz ledus sasalšanai, bet 2. sezonas lieguma teritorijā cilvēkiem aizliegts uzturēties katru gadu no 1.marta līdz 1.jūlijam.

Dabas liegums ietilpst Lielvārdes novada Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju un Jumpravas pagasta, Ķeguma novada Birzgales pagasta pašvaldību teritorijās un izveidots ūdensputnu atpūtas un ligzdošanas vietu aizsardzībai, kā arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai. Daugavā šai posmā ir vairākas salas un sekli niedrāji, kas pavasaros un rudeņos ir nozīmīga migrējošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vieta. Pavasara migrācijas laikā upē vienlaikus var novērot vismaz 3000 ūdensputnu, tai skaitā mazos gulbjus, sējas un baltpieres zosis, dažādas pīļu sugas. Zemajās, mitrajās pļavās upes krastos ligzdo bridējputni un griezes.