2020


Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā ir sākta Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde un 22. oktobrī plkst. 17.00 ikviens interesents tiek aicināts piedalīties plāna uzsākšanas videokonferencē, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām institūcijām.

No 19. līdz 23. oktobrim ikviens varēs  iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, ĶNP vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus plāna izstrādātājiem, rakstot ziņu uz kemeri@enviro.lv.

ĶNP ir 36184 ha liela Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļauta teritorija, kā arī par starptautiski nozīmīgu atzīts mitrājs, kas iekļauts Ramsāres konvencijas vietu sarakstā. ĶNP ir, nacionālā un starptautiskā līmenī bioloģiski ļoti vērtīga teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģijas vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību un tādējādi saglabātu teritorijas bioloģiskās un ainaviskās vērtības.

ĶNP aptver tik plašu teritoriju, ka atbilstoši pašreizējam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, atrodas Babītes novada Salas pagastā, Engures novada Lapmežciemā un Smārdes pagastā, Jelgavas novada Valgundes pagastā, Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastā un Jūrmalas pilsētā.

Nacionālais parks dibināts 1997.gadā un kopš 2001.gada tam izveidots to regulējošs likums “Ķemeru nacionālā parka likums”. Kopš 2011.gada 1.februāra parka pārvaldi īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija.

ĶNP no 2002. līdz 2019. gadam ticis īstenots līdzšinējais dabas aizsardzības plāns un pēc tajā apkopotajiem datiem, nacionālā parka dabas vērtības veido meža, purvu, ūdeņu, pļavu u.c. biotopi, kuros konstatētas 897 vaskulāro augu sugas, 207 sūnu sugas, 586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18 medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4 kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo grauzēju sugas un 3100 kukaiņu sugas (23% no Latvijas zināmo kukaiņu faunas). ĶNP konstatēti 26 Eiropas Savienībā (ES) īpaši aizsargājami biotopi.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Sīkāka informācija par plāna izstrādi, videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama vietnē www.enviro.lv (sadaļā “Ķemeru Nacionālais parks”).
 
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
ĪADT plānu izstrāde ir viena no dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” veicamajiem uzdevumiem. Paralēli tiek kartēti biotopi un izstrādāti pieci sugu aizsardzības plāni. Aktuālā informācija par visām aktivitātēm, kas jāīsteno līdz 2023. gada nogalei, pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv, kā arī www.daba.gov.lv un www.varam.gov.lv.