Purvs

Foto: DAP arhīvs

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530400
Administratīvais iedalījums: Nīcas novada Nīcas pagasts
Platība: 282 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota kaļķaino zāļu purvu aizsardzībai. Ječu purvs ir viens no četriem lielākajiem kaļķainajiem zāļu purviem Latvijā. Izcili nozīmīga vieta Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 7230 Kaļķaini zāļu purvi saglabāšanai. Dabas liegumā konstatētas vairākas retas augu un dzīvnieku sugas. 

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav