Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511300
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Jumurdas pagasts
Platība: 352,7 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu Jumurdas ezeru ar tam raksturīgo apkārtni - Vidzemes augstienes ainavu un ezera salas. Salas klāj platlapju meži, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops. Nozīmīga eitrofu ezeru aizsardzības vieta. Ezeru ietver lapkoku un jauktu koku meži un lauksaimniecības zemes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav