Karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu Jumurdas ezeru ar tam raksturīgo apkārtni - Vidzemes augstienes ainavu un ezera salas. Salas klāj platlapju meži, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops. Nozīmīga eitrofu ezeru aizsardzības vieta. Ezeru ietver lapkoku un jauktu koku meži un lauksaimniecības zemes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511300
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Jumurdas pagasts
Platība: 353,09 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk