Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, pārejas purvi un slīkšņas 7140, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, purvaini meži 91D0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā dibināti mikroliegumi medņa (Tetrao urogallus) aizsardzībai. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas - Hellera ķīļlape (Anastrophyllum hellerianum) un kailā apaļlape (Odontoschisma denudatum), kuras aizsardzībai var veidot mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539400
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Ģibuļu pagasts
Platība: 119,56 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk