Karte

Teritoriju raksturo izcili apšu un jauktu koku meži, pārmitri melnalkšņu meži, kā arī purvaini priežu un egļu meži. Purvaino mežu etalons Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Šī teritorija un tās tuvākā apkārtne ir vienīgā vieta Latvijā, kur sastopama bezlapu epipogija. Konstatētas arī citu retu augu sugu atradnes.

Mežs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Liepnas pagasts
Platība: 159 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk