Mežs

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Liepnas pagasts
Platība: 159 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritoriju raksturo izcili apšu un jauktu koku meži, pārmitri melnalkšņu meži, kā arī purvaini priežu un egļu meži. Purvaino mežu etalons Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Šī teritorija un tās tuvākā apkārtne ir vienīgā vieta Latvijā, kur sastopama bezlapu epipogija. Konstatētas arī citu retu augu sugu atradnes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav