Karte

Teritorijas lielāko daļu aizņem meliorācijas rezultātā degradēts augstais purvs, kurš apaug ar priedi. Teritorija ietver arī distrofu ezeru ar nelielu pārejas purvu. Perifērijās skujkoku, jauktie un fragmentāri lapkoku meži, kas ir vienīgie biotopi, kas piemēroti dažām retām putnu sugām (sastopama - mežirbe, baltmuguras dzenis, pelēkā dzilna). Teritorija ļoti piemērota lielajiem zīdītājiem, sastopami vilki un meža caunas.

purvs
Dabas liegums KAUŠŅU PURVS. Foto: Sintija Balode

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505900
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts
Platība: 229 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk