Atrašanās vieta Latvijā

Dendroloģiskā vērtība. Kazdangas parkā kopumā ir sastopami 47 dažādi kokaugu taksoni. Parkā konstatēta liela svešzemju kokaugu dažādība, starp tiem vairāki taksoni, kas Latvijas teritorijā uzskatāmi par samērā reti sastopamiem, piemēram, Ķīnas kadiķis (Juniperus chinensis), Sārdženta ābele (Malus sargentii), Japānas katsura (Cercidiphyllum japonicum), Japānas korķakoks (Phellodendron japonicum). Kā arī parka apstādījumos dominē dažādi vietējo sugu lapu koki - parastās liepas (Tilia cordata), parastās kļavas (Acer platanoides), parastie ozoli (Quercus robur), parastie oši (Fraxinus excelsior).

Dabas vērtības. Parkā aug veci, dobumaini koki, kas nodrošina dzīves vietu īpaši aizsargājamām sugām, kā arī veicina biodaudzveidību kopumā. Parka teritorijā ir sastopamas septiņas īpaši aizsargājamās sugas: lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), marmora rožvabole (Liocola marmorata), kausveida pleirostikta (Pleurosticta acetabulum), skleroforas (Sclerophora spp), brūngalvainā hemotēka (Chaenotheca phaeocephala), Baltijas efeja (Hedera helix var. Baltica) un dīķu naktssikspārnis (Myotis dasycneme). Parkā un apkārtējā teritorijā konstatēti 17 potenciālie dižkoki un 29 valsts nozīmes dižkoki.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Kazdangas parka pirmsākumi sākušies 18. gadsimta beigās, tas paplašināts un papildināts visu 19. gadsimtu. Parka plānošanā piedalījās barons Manteifels - Szöge, arhitekts H. Grotha un 19. gs. beigās parku plānojis W.M.A. Engelhards. 20. gs. notiek strauja augu introdukcija, tika ievestas ļoti daudz svešzemju sugu, īpaši dekoratīvās sugas, kuras tika stādītas ap ūdenskrātuvēm un pili.

Aizstājējattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470920
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagasts
Stādīšanas gads: 18. gs. beigas
Pārvalde. Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk