Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - mežainas piejūras kāpas 2180, upju straujteces un dabiski upju posmi 3260, eitrofas augsto lakstaugu audzes 6430, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, veci vai dabiski boreāli meži 9010*,  staignāju meži 9080*,  purvaini meži 91D0*.

Dabas liegums "Ķivuļurga". Foto Fanija Šitca
Dabas liegums "Ķivuļurga". Foto Fanija Šitca

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539900
Administratīvais iedalījums: Ropažu novada Ropažu un Stopiņu pagasts
Platība: 207,44 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk