Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*, staignāju meži 9080*, veci jaukti platlapju meži 9020*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, purvaini meži 91D0*, neskarti augstie purvi 7110*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539700
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Alojas pagasts​​​​​​​
Platība: 70,26 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk