Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - neskarti augstie purvi 7110*, veci vai dabiski boreāli meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, aluviāli meži (krastmalu un palieņu meži) 91E0*, ķērpjiem bagāti priežu meži 91T0, upju straujteces un dabiski upju posmi 3260, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 7120.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Tā pat teritorijā ietilpst mikroliegumi, kas veidoti medņa (Tetrao urogallus), melnā stārķa (Cicionia nigra), divsēklu grīšļa (Carex disperma), caurumainās menegacijas (Menegazzia terebrata) un olīvzaļās cetrēlijas (Cetrelia olivetorum).

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539600
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novada Zalves un Daudzeses pagasts​​​​​​​
Platība: 1506,22 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk