Krastiņu pansionāta aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490200
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Kastuļinas pagasts
Stādīšanas gads: -

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā dominē vidēji vecas līdz vecas liepas, piemistrojumā stādītas arī kļavas un ozoli. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēts 21 dobumains koks, dobumi ir daudzveidīgi un dažādām dimensijām. Papildus dobumiem atzīmēti arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (stumbru daļas, zari), sulojoši koki, koki ar piepēm, sirseņu ligzdas, atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām. 

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: