Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Ugāles pagasts
Platība: 19 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, aizsardzībai. Vecie egļu meži aug Krojas upes krastos. Egļu meža piemistrojumā vietām ir veci ozoli un melnalkšņi. Daudz kritalu, arī vecu, dobumainu koku. Upes malā bagātīga lapkoku mežu zemsedze, dažviet sastopamas lakšu audzes.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 

Dabas aizsardzības plāns: nav