Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010*, staignāju meži 9080*, purvaini meži 91D0*, veci jaukti platlapju meži 9020*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tā, piemēram, teritorijā ir dibināts mikroliegums trīspirkstu dzeņa (Picoides tridactylus) aizsardzībai. Teritorija ir piemērota lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita (barnabita)) dzīvotnes teritorija.

Dabas liegums KRUSTCEĻU MEŽI. Foto: Sintija Balode
Dabas liegums KRUSTCEĻU MEŽI. Foto: Sintija Balode

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0539800
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Elkšņu pagasts
Platība: 95,78 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk