Karte

Aizsargājamā teritorija ir izveidota retu sūnu sugu Lapzemes āķītes un spīdīgās āķītes aizsardzībai. Teritorijā konstatēti arī 3 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi: pārejas purvi un slīkšņas, dabīgs eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, purvaini meži.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531500
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts
Platība: 1 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk