Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470460
Administratīvais iedalījums: Krimuldas novada Lēdurgas pagasts
Stādīšanas gads: 1973. gads

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Dabas piemineklis „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” ir viena no Latvijas bagātākajām kokaugu taksonu kolekcijām (ap 540 kokaugu taksoni). Tās vērtīgākā daļa atrodas dienvidaustrumos no Lēdurgas kapiem un veido dabas pieminekļa citzemju augu sugām visbagātāko teritorijas daļu 7,2 ha platībā. Stādījumu teritorijā no vietējām kokaugu sugām dominē - āra bērzs (Betula pendula), purva bērzs (Betula pubescens), parastā egle (Picea abies) un parastā priede (Pinus sylvestris).


Dabas vērtības:

Dabas pieminekļa teritorijā konstatētas piecas īpaši aizsargājamās augu sugas, četras un divas retas  īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas, deviņas īpaši aizsargājamas un trīs retas putnu sugas (no tām sešām sugām iespējama ligzdošana dabas pieminekļa teritorijā) un četras īpaši aizsargājamas zīdītāju sugas (sikspārņi un ūdrs). Īpaši jāatzīmē plašās un vitālās vijīgās efejas (Hedera helix) audzes. Stādījumu teritorijā konstatēts arī Eiropas Savienībā un Latvijā īpaši aizsargājamais biotops - mēreni mitras pļavas. Dabas vērtību veidošanos un saglabāšanos ir sekmējusi teritorijas ekstensīvā apsaimniekošana. Dabas pieminekļa teritorijā atrodas nozīmīgs ģeoloģiskais objekts – Mudurgas dižakmens, kā arī viens dižkoks un seši potenciāli dižkoki.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Dendroloģisko stādījumu izveidošanu Lēdurgā 1973. gadā uzsāka Arvīds Janitens. 1993. gadā veikt dendroloģisko stādījumu inventarizāciju, kurā tiek konstatētas 939 koku un krūmu sugas. Ap 1999. gadu A. Janitenam dendroloģisko stādījumu uzturēšanas darbos sāk palīdzēt Karola Treija ģimene. Tiek veidoti jauni stādījumi, teritorija tiek piemērota tūristu apmeklēšanai.

Robežshēma: robežshēma un robežu apraksts

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns:

Karšu pielikumi: