Atrašanās vieta

Dabas vērtības. Stādījuma teritorijā nelielā daudzumā ir sastopama atmirusi koksne – sausokņi, stumbeņi un kritalas dažādās sadalīšanās pakāpēs, kas ir nozīmīgas putnu un bezmugurkaulnieku sugu daudzveidības un indivīdu skaita nodrošināšanai. No īpaši aizsargājamām sugām teritorijā vai tās tiešā tuvumā konstatēta spožā skudra (Lasius fuliginosus) un apdzira (Hyperzia selago).

Dendroloģiskā vērtības. Nozīmīgākās citzemju sugas stādījumā ir Veimuta priede (Pinus strobus), Benksa priede (Pinus banksiana), Ledebūra lapegle (Larix ledebourii), balzama baltegle (Abies balsamea). Zaļajā birzī atrodas lielāka Veimuta priežu audze Latvijā.

Kultūrvēsturiskā vērtības. Dabas pieminekļa teritorijā nav reģistrētas kultūrvēsturiskās vērtības (kultūras pieminekļi) un to aizsargjoslas. Citzemju kokaugu stādījumi Zaļajā birzī veikti 19.gs pēdējā desmitgadē pēc barona Kampenhauzena iniciatīvas.

Lēdurgas mežaparks “Zaļā birzs”

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470470
Administratīvais iedalījums: Krimuldas novada Lēdurgas pagasts
Stādīšanas gads:
Pārvalde: 
Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk