Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli  meži 9010*, lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, staignāju meži 9080*, aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) 91E0*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, tajā skaitā mikroliegums, kas izveidots 2018. gadā mazā ērgļa (Aquila pomarina) aizsardzībai.

Dabas liegums "Līdumu mežs". Foto Aleksandra Krugļikova
Dabas liegums "Līdumu mežs". Foto Aleksandra Krugļikova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540100
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Dvietes pagasts
Platība: 66,48 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk