Purvs

Foto: Vija Kreile

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518600
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Daukstu pagasts
Platība: 909 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas vērtības:
Augstā tipa purvs, ietver nelielu mežu joslu un lauksaimniecības zemes. Purvā ir ezeriņu grēdveida un dūkstu grēdveida kompleksi, kas īpaši piemēroti dažādu ūdensputnu un bridējputnu ligzdošanai. No aizsargājamām augu sugām teritorijā konstatētas - apdzira, gada staipeknis, vīru dzegužpuķe, ciņu mazmeldrs, no putnu sugām - sējas zoss, melnā klija, rubenis, mednis, dzērvē, ķīvīte, prīkšķe u.c.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns: nav