Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Liepnas pagasts
Platība: 159 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai saglabātu vecus purvainus mežus (niedrājus, purvājus), kas aizņem gandrīz 90% no teritorijas. Konstatēta arī ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu suga – platlapu cinna, kā arī 5 citas īpaši aizsargājamas augu sugas: palu grīslis, stāvlapu dzegužpirkstīte, trejziedu madara, gada staipeknis, apdzira.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav