Karte

Dabas liegums izveidots, lai saglabātu vecus purvainus mežus (niedrājus, purvājus), kas aizņem gandrīz 90% no teritorijas. Konstatēta arī ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma augu suga – platlapu cinna, kā arī 5 citas īpaši aizsargājamas augu sugas: palu grīslis, stāvlapu dzegužpirkstīte, trejziedu madara, gada staipeknis, apdzira.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534100
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Liepnas pagasts
Platība: 160,32 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk