Ezers

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Karte

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525200
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Lēdurgas pagasts
Platība: 126 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:
Augstais purvs kopā ar Linezeru, un tam blakus esošajiem purvainajiem priežu mežiem veido vienotu mitrāju kompleksu. Liegums iekļauj Linezeru un nelielu augstā purva un purvaino priežu mežu fragmentus. Teritorijas dienvidu daļā ir vērtīga augstā purva daļa, kas ir ES Biotopu direktīvas I pielikuma biotops, arī prioritāras nozīmes biotops. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kur aug gan ciņu mazmeldrs, reta un aizsargājama suga, kas raksturīga piekrastes augstajiem purviem, gan pundurbērzs, aizsargājama suga, kas parasti aug augstajos purvos Latvijas austrumos un ziemeļos.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Robežu shēma:

Dabas aizsardzības plāns: nav